Duszpasterska Rada Parafialna

STATUT  DUSZPASTERSKIEJ  RADY  PARAFIALNEJ

PRZY  PARAFII  PW.  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP

W  WAŁBRZYCHU

 

I   Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

1. Zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz postanowieniami Synodu Archidiecezji Wrocławskiej z roku 1991, obowiązującymi na terenie Diecezji Świdnickiej, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu powołuje organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterzowi parafialnemu pomocą i radą.

2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Duszpasterska Rada Parafialna przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”.

3. Duszpasterska Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu i ma siedzibę przy parafii.

4. Duszpasterska Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i swoich rodzin, oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Duszpasterska Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną.

II   Kompetencje

6. Duszpasterska Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536, par. 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres jej kompetencji.

8. Określanie zakresu kompetencji Duszpasterskiej Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do Biskupa Świdnickiego.

9. Duszpasterska Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości wprowadzić ją w życie.

10. Do wykonania postanowień Duszpasterskiej Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Duszpasterskiej Rady Parafialnej zdaniem proboszcza nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

12. Sprawy sporne między Duszpasterską Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga Biskup Świdnicki.

III   Skład, liczebność i struktura Duszpasterskiej Rady Parafialnej

13. W skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej wchodzą:

a)      proboszcz,

b)      księża wikariusze,

c)      przedstawiciele katechetów świeckich,

d)      przedstawiciele bractw, ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,

e)      przedstawiciele katolików świeckich.

14. Członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady, która powinna obejmować 20 do 30 osób.

15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

16. Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez Biskupa Świdnickiego.

17. Na posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej poświęcone szczególnej tematyce mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby, które nie są członkami Rady.

18. Przewodniczącym Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest proboszcz parafii.

19. Spośród członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej wybiera się zastępcę przewodniczącego, który reprezentuje Radę i jest osobą wspomagającą proboszcza w przewodniczeniu Radzie, oraz sekretarza Rady, do którego zadań należy protokołowanie posiedzeń Rady. Osoby te wraz z proboszczem tworzą prezydium Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

20. Zgodnie z kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz powołuje Radę do spraw ekonomicznych, do której mogą należeć członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Członkowie Rady Ekonomicznej świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

21. Do realizacji specjalnych zadań powołuje się doraźnie grupy robocze spośród członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

IV   Kadencja

22. Kadencja Duszpasterskiej Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady uległa odnowieniu.

23. Osoba, która jest członkiem Duszpasterskiej Rady Parafialnej przez cztery kolejne kadencje, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pozostawać poza składem Rady.

24. Wygaśnięcie mandatu członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii na stałe.

25. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej pracy, może zachować mandat po uzyskaniu zgody proboszcza.

26. Wygaśniecie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu na posiedzeniu Rady okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

27. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie.

28. Duszpasterska Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

29. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

VI   Posiedzenia

30. Posiedzeniom Duszpasterskiej Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

31. Częstotliwość posiedzeń Duszpasterskiej Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb życia parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbywać się otwarte posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z pracami rady parafialnej.

32. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

33. Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad powinien zawierać możliwość przedstawiania wolnych wniosków przez członków Rady.

34. Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

35. Każde posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej powinno być protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

36. W okresie między posiedzeniami Duszpasterskiej Rady Parafialnej w pełnym składzie osobowym sprawy pilne, wymagające konsultacji, proboszcz omawia z prezydium Rady.

VII   Prawa i obowiązki członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej

37. Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

38. Obowiązkiem członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i w realizacji jej postanowień.

39. Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowania nowych form pracy.

40. Udział w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

VIII   Uchwalenie i zatwierdzenie statutu

41. Uchwalenie Statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały Duszpasterskiej Rady Parafialnej powziętej większością 2/3 członków i zgody proboszcza.

42. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Biskupa Świdnickiego.

43. Statut uchwalony na posiedzeniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 21.04.2007 r., zatwierdzony przez Biskupa Świdnickiego w dniu 17.05.2007 r., został zmieniony na posiedzeniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 22.06.2012 r. Powyższy statut wraz ze zmianami zatwierdził Biskup Świdnicki w dniu 18.10.2012 r.

 

 

Duszpasterska Rada Parafialna
przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu

1.     Proboszcz – ks. Krzysztof Moszumański – przewodniczący

4.     Mieczysław Makiel – zastępca przewodniczącego

5.     Teresa Milanowska – sekretarz

6.     Irena Darol

7.     Wojciech Dąbrowski

8.     Jan Dubarek

9.     Robert Jesiołowski

10.   Jacek Kramnik

11.   Jarosław Kruszyński

12.   Krzysztof Książkiewicz

13.   Artur Lenckowski

14.   Barbara Makiel

15.   Roman Masternak

16.   Danuta Piątkowska

17.   Zbigniew Popiołek

18.   Elżbieta Puś

19.   Giovanni Roman

20.   Maria Sztaba

21.   Józef Szulc

22.   Mieczysława Szulc

23.   Teresa Wędrychowicz

24.   Kalina Węgrzyn